O nas

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bemowo m. st. Warszawy, zwane dalej „Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy.

Obszarem działania Biura jest Dzielnica Bemowo m .st. Warszawy

Do zadań Biura należy w szczególności:

 • obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych, o których mowa w § 1 Statutu,
 • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
 • obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 • koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.

Do zadań Biura należą ponadto:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,
 • prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,
 • prowadzenie kasy,
 • zapewnienie obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych, w tym w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami,
 • obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa,
 • obsługa finansowo – księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona Biuru,
 • koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi szkołami i placówkami oświatowymi,
 • prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.