Zakres działania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bemowo m.st. Warszawy, zwane dalej „Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy. Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych określonych w § 4 Statutu, a w szczególności:

  • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
  • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Do zadań Biura należą ponadto:

  • zapewnienie obsługi prawnej.

Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO Bemowo. Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.